Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2017 m. 2018 m. III ketvirtis
Direktorius 1 1161 Eur 1125 Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1 * *
Vyriausiasis buhalteris 1 * *
Meninio ugdymo mokytojas 2 363 Eur 324 Eur
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 628 Eur 805 Eur
Auklėtojas 11 471 Eur
470 Eur
Auklėtojo padėjėjas 6 386 Eur
394 Eur
Virėjas 2 423 Eur
484 Eur
Pagalbinis darbininkas 1 389 Eur
411 Eur
Kiemsargis 1 386 Eur
418 Eur
Valytojas 1 * *
Ūkvedys 1 * *
Elektrikas 1 * *
Sandėlininkas 1 * *
Inžinierius-programuotojas 1 * *
Specialusis pedagogas logopedas 1 779 Eur
773 Eur
Socialinis pedagogas 1 * *
Psichologas 1 154 Eur
160 Eur
Judesio korekcijos pedagogas 1 132 Eur
130 Eur

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.