Teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154?jfwid=bj9qo5swy

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f293710215711e4b542dec0b12e28b0

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f5fb2df0b02311e39a619f61bf81ad0a

Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169819

Prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.442836

Pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų, kurių vertė viršija nustatytą 5 minimalių gyvenimo lygių (MGL) sumą, įvertinimo ir saugojimo tvarka:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07B8DFA3BAFC

Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1218cf20a06e11e4a82d9548fb36f682

Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d9b6e90ca4d11e583a295d9366c7ab3

 

 

 

 

ikimokyklinis

musuDarzelis

darzeliu tinklas

mazeikiu savivaldybe

smm 180x130

 

olipine

SSM logo