Teikiama pagalba

 ŠVIETIMO PAGALBA SEDOS DARŽELYJE

Darželį lankantys vaikai ir jų šeimos gauna ne tik galimybę saugioje aplinkoje ugdyti savo vaikus. Kiekvienas vaikas auga ir mokosi savo tempu, savo jėgomis. Augdamas vaikas patiria daug iššūkių, išbandymų. Nuo atidaus, palaikančio suaugusiųjų dėmesio vaiko raidai ir brandai priklauso ir sėkmingas raidos etapų įveikimas, sklandus ir sveikas vaiko augimas, vystymasis. Be to, kad vaikai yra ugdomi saugioje, jaukioje aplinkoje, Sedos darželyje vaikų šeimos gali gauti ir reikalingą švietimo pagalbą.

Kas yra švietimo pagalba darželyje?

Sedos darželis jau daug metų teikia ne tik ugdymo, bet ir visapusišką švietimo pagalbą savo ugdytiniams, kuriems tokia pagalba reikalinga. Jeigu vaikui iškyla problemų, pirmiausia reikia jas aptarti su ugdančia mokytoja arba darželio psichologe, socialine pedagoge, specialiąja pedagoge ar logopede. Jeigu kylantiems sunkumams ar problemoms spręsti prireikia ne vieno švietimo pagalbos specialisto, pasitelkiama darželyje veikianti vaiko gerovės komisija (VGK).

Tais atvejais, jei tėvai (globėjai) nerimauja ar turi įtarimų, ar kad jų vaikas gali turėti ugdymosi sunkumų, jie gali prašyti įvertinti vaiko ugdymosi poreikius. Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai (SUP) gali būti įvertinti tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą. Tai daro darželio Vaiko gerovės komisija (VGK). Kai vaiko ugdymosi sunkumų kyla vaiką ugdančiam pedagogui, jis pildo specialią stebėjimo anketą ir kreipiasi į tėvus (globėjus), prašydamas sutikimo įvertinti vaiko gebėjimus ir nustatyti ugdymosi sunkumus. Įvertinimo tikslas – nustatyti, kokia pagalba ir kokios švietimo pagalbos paslaugos reikalingos vaikui siekiant sudaryti palankiausias ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

Vaikui skiriamas specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis arba laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį įvertinimą, laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra skirtas laikinai. Tėvai (globėjai) gali atsisakyti jų vaikui skiriamos švietimo pagalbos ar specialiojo ugdymo pateikę darželio direktoriui prašymą raštu. Toks prašymas turėtų būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos.

Kokią švietimo pagalbą galima gauti Sedos darželyje?

Šiuo metu Sedos darželyje dirba šie švietimo pagalbos specialistai: specialioji pedagogė logopedė, socialinė pedagogė, psichologė. Specialistai dirba su vaikais pagal individualius tvarkaraščius.

 

Specialiąją pedagoginę ir logopedo pagalbą teikia specialioji pedagogė logopedė

Valda Bružienė

DARBO LAIKAS:

Savaitės diena,     darbo laikas

Pirmadienis           8:00-10:40; 14:00-17:00

Antradienis            8:00-12:00; 14:00-17:00

Trečiadienis        14:00-17:30;

Ketvirtadienis        9:40-12:00; 14:00-17:30 

Penktadienis         8:00-13:00.

Specialiojo pedagogo logopedo darbo tikslas – nustatyti ir įveikti vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skatinti šių sutrikimų prevenciją, lavinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikusias funkcijas.

Funkcijos:

 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
 • Sudaryti individualias, ar grupines kalbos ugdymo programas.
 • Įveikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
 • Bendradarbiauti su grupių mokytojais, teikti jiems rekomendacijas ugdant vaikų kalbą grupėse.
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimais ir sunkumais, korekcinio darbo metodais ir būdais; teikti metodines rekomendacijas darbui namuose su vaiku.
 • Dalyvauti VGK posėdžiuose.
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).
 • Dalyvauti atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
 • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams ir juos konsultuoti.
 • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.

 

Psichologo pagalbą teikia psichologė

Elena Šmitienė

DARBO LAIKAS:

Savaitės diena,      darbo laikas

Antradienis             7:45-12:00; 12:45-16:00

Trečiadienis          15:00-17:30.

Psichologo tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 • Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 • Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 • Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 • Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 • Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Psichologės veiklos kryptys: konsultavimas, tyrimai, įvertinimai, švietimas, metodinė veikla, prevencinė veikla.

PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

Pagalba vaikui teikiama, kai kreipiasi:

 • Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Kai Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo nurodyta teikti psichologo pagalbą.

 

Socialinę pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė

Aurelija Jonaitytė

DARBO LAIKAS:

Darbo dienomis 8:00-16:12 

Socialinio pedagogo tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, darželyje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Funkcijos:

 • Individualiai dirbti su vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Padėti tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauti su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertinti jos kokybę.
 • Palaikyti ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

ikimokyklinis

musuDarzelis

darzeliu tinklas

mazeikiu savivaldybe

smm 180x130

 

olipine

SSM logo