Įstaigos veiklą reglamentuojančios tvarkos

Mažeikių r. Sedos darželio nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

Korupcijos prevencija ir kontrolė

Darbo tarybos sudarymo tvarkos aprašas

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos vykdymo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokesčio už vakų išlaikymą darželyje nustatymo ir apskaičiavimo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vaikų vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Krizių valdymo įstaigoje tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Darželio tarybos tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vidaus audito tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas